ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบันทึก VDO มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน


แนะนำผู้รับผิดชอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน

https://youtu.be/1B2iZ5iGjIM
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม พัฒนา มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน
และบรรยายพิเศษแนวทางการดำเนินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom
ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

พิธีเปิดการประชุม
https://youtu.be/20FVBwU8llU
ประชุมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขาพที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom
ในวันพุทธที่ 29 มิถุนายน 2565

พิธีเปิดการประชุม
https://youtu.be/OS-u8qgqNl8
ด้านที่ 1 ด้านบริหารจัดการ
https://youtu.be/ZOqEg3iXuZ8
มาตรฐาน 9 ด้าน โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
(โรงพยาบาลต้นแบบ ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
และโรงพยาบาลก้าวสู่สากล)
https://youtu.be/2O6NwCtZm_8
ด้านที่ 2 ด้านบริการสุขภาพ
https://youtu.be/_UnbYaqbnV8
ด้านที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
https://youtu.be/TshE5uM7qFw
มาตรฐาน 9 ด้าน โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
(โรงพยาบาลต้นแบบด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ)
https://youtu.be/cCq09UNN8UI
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
https://youtu.be/FqGafaN5gGA
ด้านที่ 5 ด้านความปลอดภัย
https://youtu.be/SY8NYFpj9fc
 
ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
https://youtu.be/plb3ktYGDNY
ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ
https://youtu.be/LtVPv6h4Np4
ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
https://youtu.be/Ai2dH4eVY6k
ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
https://youtu.be/h0BraLJtJPE
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข