๐ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๐ ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๐ แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

๐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

๐ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

๐ ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หน่วยงานที่รับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ พ.ศ.2567

๐ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

๐ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 2558

๐ พระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556

๐ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

๐ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

๐ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

๐ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

๐ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

๐ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550

๐ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

๐ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
https://hss.moph.go.th/law/webboard/

กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
http://law.hss.moph.go.th/

รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
http://hss05.com/Complaint01.html

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
http://crm.hss.moph.go.th/