ข้อมูลสถิติด้านการเงิน
                     "งบทดลอง"


» งบทดลองประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» งบทดลองประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
   ๐ งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
   ๐ งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   ๐ งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» งบทดลองประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561
   ๐ งบทดลองเดือน กันยายน 2561
   ๐ งบทดลองเดือน สิงหาคม 2561
   ๐ งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2561
   ๐ งบทดลองเดือน มิถุนายน 2561
   ๐ งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2561
   ๐ งบทดลองเดือน เมษายน 2561
   ๐ งบทดลองเดือน มีนาคม 2561
   ๐ งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   ๐ งบทดลองเดือน มกราคม 2561
   ๐ งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560
   ๐ งบทดลองเดือน พฤษจิกายน 2560
   ๐ งบทดลองเดือน ตุลาคม 2560

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


» งบทดลองประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
   ๐ งบทดลองเดือน กันยายน 2560
   ๐ งบทดลองเดือน สิงหาคม 2560
   ๐ งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2560
   ๐ งบทดลองเดือน มิถุนายน 2560
   ๐ งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2560
   ๐ งบทดลองเดือน เมษายน 2560
   ๐ งบทดลองเดือน มีนาคม 2560
   ๐ งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2560
   ๐ งบทดลองเดือน มกราคม 2560
   ๐ งบทดลองเดือน ธันวาคม 2559
   ๐ งบทดลองเดือน พฤษจิกายน 2559
   ๐ งบทดลองเดือน ตุลาคม 2559


 
ไปหน้า 1 << - หน้า 2