กิจกรรมยกย่อง เชิดชูกียรติ บุคลากร ในหน่วยงานภายใน/ภายนอก
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี


นายณภัทร คูสุวรรณ์
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ


นายกุลธร อรมุต
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ(ด้านสิ่งแวดล้อม)


นายโชคชัย เมืองธรรม
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4