กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้จัดทำวิดีทัศน์การสอน คู่มือ อสม.หมอประจำบ้าน 
เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยมีเนื้อหาตลอดหลักสูตร จำนวน 6 วิชา


นโยบายการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เป็น อสม หมอประจำบ้าน1.วิชาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และบาทบาท อสม.หมอประจำบ้าน 
https://youtu.be/5mDvrXaQBk0
2.วิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่

https://youtu.be/CjacyqsukNI
3.วิชาการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 

https://youtu.be/_zLG1EZJbAM
4.วิชาภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

https://youtu.be/cX38YarloMQ
5.วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม Telemedicine และแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ
 https://youtu.be/9qedFnJVnkQ
6.วิชาผู้นำการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

https://youtu.be/Q26Rg1f7WLQ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข