การจัดซื้อจัดจ้างแบบ E - Bidding ปีงบประมาณ 2564

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
งานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
รายการประกอบแบบ จำนวน 9 ชุด
1. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553
2. งานวิศวกรรมโครงสร้าง
3. งานสถาปัตยกรรม
4. งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
5. งานวิศวกรรมเครื่องกล
6. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7. ข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน
8. ข้อกำหนดและมาตรฐานระบบไฟฟ้า
9. รายการประกอบแบบ การแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟชนิด LED

-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว)
-ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว)
-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว )
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ
คุณลักษณะเฉพาะราคากลาง


ผลการพิจารณาสอบราคา
ผลการพิจารณาสอบราคา


 

การจัดซื้อจัดจ้างแบบ E - Bidding ปีงบประมาณ 2563

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คุณลักษณะเฉพาะ


คุณลักษณะเฉพาะราคากลาง


ราคากลางผลการพิจารณาสอบราคา


ผลการพิจารณาสอบราคา


 

การจัดซื้อจัดจ้างแบบ E - Bidding ปีงบประมาณ 2562

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ

ราคากลาง

ผลการพิจารณาสอบราคา