รายละเอียดบุคลากร

5. กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล กองทอง
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
( หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม )
เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 108 หรือ 092-2560880
อีเมล์ : arjarnsai@hotmail.comชื่อ-นามสกุล : นายณภัทร คูสุวรรณ์
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อีเมล์ : napath1001@gmail.com
(หัวหน้างานอาคาร)ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนรัญชลา คล้ายสุด
ตำแหน่ง : สถาปนิก ปฏิบัติการ
อีเมล์ : narunchala.k@gmail.com
ชื่อ : ว่าที่ ร.อ. จตุพร พิพัฒนศรี
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อีเมล์ : t_pipattanasri@hotmail.com


ชื่อ : นายกิจานันท์ ดวงพัตรา
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อีเมล์ : -ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิพัฒณ์ หลักดี
ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ ด้านสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ : phumepld@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : -
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา ด้านออกแบบ
อีเมล์ : -


ชื่อ-นามสกุล : นายปภังกร ทองศรีรักษ์
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ด้านบำรุงรักษา
อีเมล์ : 4289.frank.6395@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐนนท์ หมอกขัติ
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตภาส จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อีเมล์ : krittapas.2019@gmail.com
 


กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
- ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา บริการวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวกับการออกแบบการอำนวยการก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ไม่ซับซ้อน และบำรุงรักษาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
- งานสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำผังแม่บท
- ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถของหน่วยบริการสุขภาพในการตรวจสอบวิศวกรรมความ
- ส่งเสริมสนับสนุนและตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย
- งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
- ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (MSERT) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการดำเนินงาน ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
- ส่งเสริมการจัดระบบด้านวิศวกรรมความปลอดภัย และวิศวกรรมสื่อสารในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ
- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข
- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย