รายละเอียดบุคลากร

4. กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพร จันทร์ยงค์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
( หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ )

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 110 หรือ 081-9447980
อีเมล์ : pornjunyong@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุธ สุวรรณบท
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
อีเมล์ : swong.nat@gmail.com
(หัวหน้างาน)ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ หลวงผาด
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
อีเมล์ : somluang@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต พลายเถื่อน
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
อีเมล์ : plaithuan_p@hotmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัฏธิดา พุทธชาติ
ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านชีวการแพทย์)
อีเมล์ : Patthida.putta@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นายนิธิสันต์ ขำดีธนาวงศ์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
อีเมล์ : rangsan_172@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : -
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อีเมล์ : -


ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ขำจา
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช ๔
อีเมล์ : pongkomja@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย เมืองธรรม
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช ๔
อีเมล์ : chokmuangtham@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : -
ตำแหน่ง : -
อีเมล์ : -
 


กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา บริการวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
- ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
- ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงให้หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ และถ่ายระดับการทดสอบ ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงสูง
- ส่งเสริมสนับสนุนและตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข และด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรมการแพทย์แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (MSERT) ในพื้นที่ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
- ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสุขศาลาตามเกณฑ์คุณภาพด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญ
- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย