แผนปฏิบัติราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานหลัก ฉบับที่ 4
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานสนับสนุน ฉบับที่ 4
กระบวนงานตามภารกิจหลัก ศบส 5 ฉบับที่ 3
กระบวนงานสนับสนุน ศบส 5 ฉบับที่ 3
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2566
แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการฯ 2566
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( 2564 - 2566 )
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5 ปี ( 2564- 2568 )
แผนยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 ปี ( 2560-2579 )
โครงการงบดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐ นโยบายควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
๐ อนุมัติโครงการ พ.ศ.2567
๐ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
๐ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
๐ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567
๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
๐ โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนายกระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567
๐ โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการดำเนินการจัดการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในชุมชน ปีงบประมาณ 2567
๐ โครงการส่งเสริม ควบคุมกำกับงานวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐ แผนการพัฒนางานและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2566
๐ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นการให้บริการ ประจำปี 2566
๐ รายงานประจำปี พ.ศ. 2566
๐ รายงานผลการดำเนินพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2566
๐ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
๐ รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566
๐ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566
๐ สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
๐ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2566
๐ ร่าง Action plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
๐ แจ้งการขออนุมัติโครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพฯ E-social welfare ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
๐ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
๐ โครงการงบดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ พ.ศ. 2566
๐ แจ้งการขออนุมัติโครงการ รวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐ รายงานประจำปี พ.ศ. 2565
๐ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๐ แผนปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2565
๐ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
๐ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (รอบ2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพประจำปี 2565
๐ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่สู่การปฎิบัติ ระดับเขตสุขภาพที่ 5
๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
๐ โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 5
โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานของผู้รับบริการ รอบ 5 เดือน
รายงานผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานของผู้รับบริการของหน่วยงาน

   

หน้า 1 - >> ไปหน้า 2
ไปหน้า 3