รายงานประจำปี งบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2564
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติกการเสริมสร้างคุณธรรมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 5
๐ โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกำกับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด
๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๐ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอสม. ในการดำเนินงานป้องกัน Covid - 19 เขตสุขภาพที่ 5
๐ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส Covid - 19 เขตสุขภาพที่ 5 (งบกลาง กรมสบส)
๐ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาคประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 5
๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพสุขภาพที่ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน อสม. ในการเฝ้าระวัง COVID-19
กระบวนการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
กระบวนการ สนับสนุน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อสม. พร้อม แนะนากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK

หน้า 1 - >> ไปหน้า 2
ไปหน้า 3