รายละเอียดบุคลากร

3. กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ )

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 103 หรือ 061-1181128
อีเมล์ : phanuwat5728@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนพร อธิมัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อีเมล์ : thanaporn.at95@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก นาคอ่อน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
อีเมล์ : direknakon@gmail.com


กลุ่มสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- ส่งเสริม ควบคุมกำกับ และนิเทศติดตามการบริหารจัดการพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่ายสาธารณสุขมูลฐาน สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตามการเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไก รูปแบบการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุนและตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (MSERT) ด้านสาธารณสุขมูลฐานและพฤติกรรมสุขภาพ
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และการจัดการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่
- ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการงานสาธารณสุขมูลฐาน
- เสริมสร้างแรงจูงใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
- สนับสนุน ติดตาม กำกับ การดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ (NGO) ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ
- ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับติดตามระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) อาสาสมัคร ประจำครอบครัว (อสค.) และอาสาสมัครอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสุขศึกษา และพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนารูปแบบและกลไกการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
- นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน ระบบสุขภาพปฐมภูมิในระดับพื้นที่
- งานเฝ้าระวังเตือนภัยและสื่อสารสุขภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการสุขภาพชุมชน
- กำกับติดตามระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย