ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์


รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ผู้บริหารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
นางนัยนา หาญธนะสุกิจ
เบอร์โทร : 03 233 7258
รองผู้อำนวยการฯ
นางนัยนา หาญธนะสุกิจ


รองผู้อำนวยการฯ
นายสายชล กองทอง

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
นายวิเชียร ทองประเสริฐ
พ.ศ. 2511 - 2526


นายวินัย ราชเวียง
พ.ศ. 2527 - 2544


นายชูศักดิ์ พูลโภคา
พ.ศ. 2545 - 2550


นายสมชาย หุ่นทอง
พ.ศ. 2551 - 2555


นายศรีสกุล แสงประเสริฐ
พ.ศ. 2556 - 2565


นางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์
พ.ศ. 2566 - 2566