รายละเอียดบุคลากร

5. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา หาญธนะสุกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ )

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 104 หรือ 092-2565005
อีเมล์ : naiyana2906@gmail.com 


ชื่อ-นามสกุล : นายนัทวุฒิ เรืองทรัพย์
ตำแหน่ง : นิติกร
อีเมล์ : jthestar1993@hotmail.com


ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญาภัทร ซ้อนพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อีเมล์ : balaliim55@gmail.com


กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
- ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ควบคุม กำกับ ติดตาม พัฒนางานจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
- ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
- ควบคุม กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพอื่นๆ
- ควบคุม กำกับ ติดตาม พัฒนางานเฝ้าระวังการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
- ควบคุม กำกับ ติดตาม พัฒนา จัดระบบและดำเนินการงานอนุญาต ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการในภารกิจของกรม
- กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
- พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
- ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
- บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
- พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน มาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมาตรฐานสากล
- ส่งเสริมและตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการให้บริการ
- ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal
- ประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อภาระงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย