ข้อมูลประวัติความเป็นมา

"ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข "

เดิมชื่อ..."หน่วยยานพาหนะภาคกลาง" สังกัดกองยานพาหนะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงยานพาหนะของหน่วยราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคกลาง
และภาคใต้ เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อปี

พ.ศ.2510 โดยอาศัยอาคารสำนักงานของหน่วยคุดทะราดเป็นที่ทำการชั่วคราวบนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งานหรือ 
1,398 ตารางวา

พ.ศ.2511 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้นบนถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน
ต่อมาได้มีการปรับบทบาท ภารกิจของหน่วยงานให้ครอบคลุม และสนองความต้องการของหน่วยงานสถานบริการ
สาธารณสุขและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการพัฒนากิจกรรมและรูปแบบการดำเนินงานพร้อม
ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป

พ.ศ. 2510 ชื่อ หน่วยยานพาหนะภาคกลาง

พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยช่างบำรุงจังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงเขต ราชบุรี

พ.ศ. 2527 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 1 ราชบุรี

พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 1

พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 4

พ.ศ. 2544 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 1 (ราชบุรี)

พ.ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี)

พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

พ.ศ. 2562 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5