การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม2567
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม2567
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม2567
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม2567
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม2566
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน2566
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม2566
-เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
-เผยแพร่การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกันยายน2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกันยายน2566
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนสิงหาคม2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนสิงหาคม2566
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกรกฎาคม2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกรกฎาคม2566
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 3 เดือนมีนาคม2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน2566
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม2566
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเมษายน2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเมษายน2566
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม2566
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2566 เพิ่มเติม

-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม2566
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์2566

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2566 เพิ่มเติม
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม2566
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม2566

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2566

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม2565
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม2565
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน2565
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม 256
5
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม2565
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2566
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 


หน้า 1 - >> ไปหน้า 2 >> ไปหน้า 3