ไปหน้า 1 << - หน้า 2

 

การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562-2563

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2563
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2563

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ สนับสนันการปฏิบัติงาน อสม. ป้องกัน(COVID-19)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ สนับสนันการปฏิบัติงาน อสม. ป้องกัน(COVID-19)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2563
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือแพทย์
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกันยายน 2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2563
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2562
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเมษายน 2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กม 2011 ราชบุรี(รถเก่าได้รับโอนจากกองวิศวกรรม)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ ยาง DL 195/70 R14 LM704 จำนวน 4 เส้น
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2562

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม 2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟในห้องประชุม
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมติดฉากเวที สำหรับการจัดอบรม
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลหน้าเวทีประประชุมสุขศาลา
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ (รบ.ค.170)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ (รบ.ค.105)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมเวที สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเชื่อมต่อระหว่างวิทยุคมนาคมกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม 2561

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดค่าเปอร์เซ็นต์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ กพ 707 ราชบุรี
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเล่มและถ่ายเอกสาร
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมหน้าเวที
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 9 เดือน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 2 ตู้
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จัดอบรมโครงการส่งเสริม พัฒนารับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำโล่รางวัล
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับโครงการอบรมฯ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับถ่ายเอกสารของโครงการอบรมฯ
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก 10 กล่อง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์(ELECT1.1)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์(60-003)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 3 เดือน

ไปหน้า 1<<ไปหน้า 2 << - หน้า 3