รายละเอียดบุคลากร

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัยนา หมวดวัด
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป )

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 101 หรือ 092-2561199
อีเมล์ : nunawow20@gmail.com

งานพัสดุ งานธุรการและสารบรรณ งานการเงิน งานแผนงาน


ชื่อ-นามสกุล : -
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานพัสดุ)
อีเมล์ : -ชื่อ-นามสกุล : นางนพนันท์ ขำจา
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔
อีเมล์ : noppanun2517@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรสวรรค์ ทองนุ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์ : thongnum_26@outlook.co.th


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริกัญญา ดูชาติรัมย์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : sirikunyamuii2538@gmail.com
<


ชื่อ : น.ส.กมลรัตน์ สมัยสมภพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : kamonrat.samaisomphop@gmail.comชื่อ : นางกฤษติยาภรณ์ กลมทุกสิ่ง
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
อีเมล์ : krittiyaporn.klom@gmail.com
(จ้างเหมา)ชื่อ : นางสาวสิริสุภา แหลมสัก
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(จ้างเหมา)
ชื่อ : นายจิโรจน์ สุคันธพงษ์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานวิชาการคอมฯ
(จ้างเหมา)
ชื่อ : นายนิวัฒน์ มีบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
 
 
 ชื่อ : นายชยธร ชุวานนท์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานขับรถยนต์
(จ้างเหมา)
 
 
    
ชื่อ : นายศิลป์ เยียระยงค์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมา)
 
   
 
 
ชื่อ : นายสมพร จินดา
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมา)
ชื่อ : นางสายบัว แก้วคำ
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานทำความสะอาด
(จ้างเหมา)

 
 


กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ สั่งการประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป และดำเนินการ ได้แก่ งานธุรการ และงานสารบรรณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่และยานพาหนะ ควบคุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารการใช้งบประมาณด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดำเนินงานด้านกฏหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจัดการข้อร้องเรียน การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน สนับสนุนงานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย ร่วมสนับสนุนงานติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการงบประมาณ งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย 
งานพัสดุ
1. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุประจำปี
2. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ในการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
4. บันทึกรายการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP
5. บันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ข้อมูลสินทรัพย์ และรายงานค่าเสื่อมราคาเกี่ยวกับงานพัสดุ ในระบบ GFMIS
6. ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ งานบริหารสัญญา และรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
7. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การรับ-จ่าย การจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล รายการพัสดุคงคลังให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง อย่างสม่ำเสมอ และรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ การใช้ การดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ
10. ดำเนินการจัดทำประวัติการจดทะเบียน การต่อทะเบียน การโอนรถยนต์ และรวบรวมสถิติการใช้น้ำมันสำหรับยานพาหนะของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมการขนส่งกระทรวงมหาดไทย
11. ควบคุม กำกับ ติดตาม งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด ด้านอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์
12. กำกับและจัดทำทะเบียนการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน
13. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ เกี่ยวกับงานพัสดุ ของหน่วยงาน
14. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการและงานสารบรรณ
1. ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
2. บริหารจัดการระบบสารบรรณ การโต้ตอบ ยืม ทำลาย ออกหนังสือรับรอง และการบันทึกข้อมูลต่างๆ
3. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. ดำเนินงานการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนระดับ โอน ย้าย ยืมตัวข้าราชการ
5. กำกับ จัดทำทะเบียน การลาประเภทต่างๆ
6. กำกับ จัดทำทะเบียน การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา
7. จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8. จัดทำทะเบียน ประวัติ ก.พ. 7
9. ร่วมปฏิบัติงานด้านเอกสารการดำเนินงานด้านเงินบำรุง ในการเรียกเก็บเงินค่าบริการในการทดสอบเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมความปลอดภัย
10. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานการเงินและบัญชี
1. ดำเนินการควบคุม กำกับการบริหารเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณประจำปี ให้ถูกต้องตามแผนการใช้จ่ายเงิน
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง ให้ถูกต้อง   ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเอกสารหลักฐานใบสำคัญจ่าย
4. จัดทำรายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ.01,ขบ.02) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พร้อมเอกสารใบสำคัญขอเบิกเงินงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง
5. ติดตามสถานะ การอนุมัติจ่าย (รายงาน 503) เงินงบประมาณในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GMIS) บันทึกและจัดพิมพ์รายงานขอจ่าย (ขจ 05) และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำทะเบียนคุมการสั่งจ่าย
7. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
8. ดำเนินการจัดทำเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบกลางเกี่ยวกับเงิน สวัสดิการ การศึกษาบุตร และเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่
9. ออกใบเสร็จการรับเงินเป็นหลักฐาน การรับชำระเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
10. นำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ชำระเงินทาง Bill Payment และนำส่งเงินคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online และนำฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
11. จัดทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบการเงินทุกประเภท
12. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และรายงานบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างทุกประเภท
13. ประสานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการให้บริการของธนาคาร บัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนงานราชการทั้งหน่วยงานส่วนกลางและธนาคารผู้ดูแลระบบ
14. ประสานงาน ติดต่อด้านการรับและเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
15. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย 
งานแผนงาน
1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามผลผลิตตัวชี้วัด และกิจกรรมที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
2. จัดทำคำรับรองการประเมินผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดประจำปี
3. ติดตาม กำกับ วิเคราะห์ และประเมินแผนงาน/โครงการ ตามผลผลิต ตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
4. ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐาน PMQA , ควบคุมภายใน และองค์กรคุณธรรม
5. ร่วมปฏิบัติงานนิเทศ ตรวจราชการและจัดทำรายงานการตรวจราชการ
6. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาสและรายปี และบันทึกในระบบ SMART
7. ส่งเสริมสนับสนุนและตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการ
8. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ และพัฒนาสุขศาลาตามเกณฑ์คุณภาพ
9. จัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
10. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย