กลุ่มงานภายในของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

1. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
- งานดําเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
- งานจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพอื่นๆ
- งานเฝ้าระวังการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
- งานอนุญาต ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผู้ดําเนินการ และผู้ให้บริการในภารกิจของกรม
- งานกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
- งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
- งานให้คําปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มสุขศึกษาละสุขภาพภาคประชาชน
- งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
- งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุน กลไกรูปแบบการดําเนินงานด้านการสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้งนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
- งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขมูลฐานและพฤติกรรมสุขภาพ
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
- งานส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษา บริการวิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกับการออกแบบ การอำนวยการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง การบํารุงรักษา ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
- งานสํารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทําผังแม่บท
- งานอํานวยการก่อสร้าง
- งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
- งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
- งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข
- งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ และสาธารณสุข
- งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
- งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
- งานส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษา บริการวิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกับวิศวกรรมในระบบบริการสุขภาพ
- งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน
- งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
- งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
- งานวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
- งานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
- งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
- งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
- งานการตอบโตภาวะฉุกเฉินด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารธุรการและสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารการใช้งบประมาณการเงินและบัญชีงานพัสดุ
- งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณประจําปี
- งานติดตาม กํากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ
- งานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
- งานตรวจราชการและนิเทศงาน
- งานกิจกรรม / โครงการพิเศษตามนโยบาย / โครงการพระราชดำริ
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย