อำนาจและหน้าที่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขอำนาจและหน้าที่ตามคำสั่ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ตามมติวันที่ 28 มิถุนายน 2565

               1. ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
   ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและติดตามประเมิน
   ผลการดำเนินงานในพื้นที่
               1. ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่ สถาน
    พยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสถานบริการ เพื่อสุขภาพอื่น
               2. บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
   ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

               2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับสถานพยาบาล สถานประกอบการ
   เพื่อสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
   รองรับการเป็นอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ครบวงจร

               3. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมิน
   และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
   และ ตามที่กฎหมายกำหนด


               3. ส่งเสริม สนับสนุน ออกแบบ อำนวยการ ควบคุมการก่อสร้างบริหาร
    ทรัพยากรประกอบอาคารและพัฒนาอาคาร สภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
    ทางวิชาชีพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


               4. ให้บริการวิซาการ วิชาชีพเฉพาะ และพัฒนาทักษะ
   วิชาชีพด้านระบบบริการสุขภาพให้แก่ บุคลากร
   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
               4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการวิชาการ วิชาชีพที่เกี่ยวกับ
   งานวิศวกรรมระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               5. ศูนย์บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการ
   แพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล

 
              5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินการสขศึกษาและระบบสุขภาพ
    ภาคประชาชน


               6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ


               6. อนุญาต ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการใน
    ภารกิจของกรม ตามที่กฎหมายกำหนด

               7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอด
   องค์ความรู้แถะนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
   ในพื้นที่

 
              7. เฝ้าระวังการคำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
   ให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมร่วมกับหน่วยงาน
   ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่


               8. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการ
    สุขภาพร่วมกับเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน
    อื่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวซ้องในพื้นที่

               8. ประเมินมาตรธานหน่วยอนุญาตตามภารกิจของกรม ในพื้นที่               9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
   ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               9. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
   ด้านระบบบริการสุขภาพ
 
               10. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
   ด้านระบบบริการสุขภาพ

 
               11. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและประเมินมาตรฐานหน่วย รับรองตามภารกิจ
    ของกรม ในพื้นที่

 
               12. บริหารจัดการความเสี่ยง ความมั่นคงปลอตภัยไซเบอร์ แก่สถานพยาบาล
   สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสถาน บริการสุขภาพอื่น ในพื้นที่

 
               13. ให้บริการ สนับสนุนสถานพยาบาล และสถานบริการสุขภาพ
   ในภาวะฉุกเฉิน

 
               14. ประสาน บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศด้าน
   การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ

   
              15. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิซาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
   และนวัตกรรมดัานระบบบริการสุขภาพ

   
              16. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
    ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย