ผู้บริหารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
นางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 100 หรือ 095-4309755
อีเมล์ : ampronpun@gmail.com

นายอนุภาพ สีกะมุด
รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ลำดับที่ 1
เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 109 หรือ 081-1322998
อีเมล์ : phap.317@gmail.com


นางนัยนา หาญธนะสุกิจ
รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ลำดับที่ 2
เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 104 หรือ 092-2565005
อีเมล์ : naiyana2906@gmail.com


นายสายชล กองทอง
รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ลำดับที่ 3
เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 108 หรือ 092-2560880
อีเมล์ : arjarnsai@hotmail.com
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
นางสาวนัยนา หมวดวัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 101
092-2561199 หรือ 092-2561199
อีเมล์ : nunawow20@gmail.com


นายสมยศ หลวงผาด

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ


เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 105
หรือ 092-2508884
อีเมล์ : somluang@gmail.com


นายภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล

หัวหน้ากลุ่มสาธารณสุขมูลฐาน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 103
หรือ 061-1181128
อีเมล์ : phanuwat5728@gmail.com
นายเฉลิมพร จันทร์ยงค์

หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์


เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 110
หรือ 081-9447980
อีเมล์ : pornjunyong@gmail.com

นายสายชล กองทอง

หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 108
หรือ 092-2560880
อีเมล์ : arjarnsai@hotmail.com


นางนัยนา หาญธนะสุกิจ

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 104
หรือ 092-2565005
อีเมล์ : naiyana2906@gmail.com