ไปหน้า 1 << - หน้า 2
   

- รายงานประจำปี งบประมาณ 2563
- รวมเล่มแผนบริหารความเสี่ยง
- แผนปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2563
- แผนปฏิบัติกการเสริมสร้างคุณธรรมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐ โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกำกับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด


๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์และเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

๐ โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับอสม.เป็นอสม.หมอประจำบ้าน


๐ โครงการตามภารกิจปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 โครงการ
-โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพ อสม.
-โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อม Cohort Ward และ Modified Airborne Infection Room
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ สู่การจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

๐ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอสม.ประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19


๐ โครงการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สัญจร) ครั้งที่ 3/2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานป้งกันและเฝ้าระวัง COVID-19
- รายงานสรุปการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงาน อสม.หมอประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 5
- กระบวนงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่า(ภารกิจหลัก)กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน

-
รายงานสรุปผลความพึงพอใจกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

 

   


๐ โครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะให้มีมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล


๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพ อสม.

๐ โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สู่การจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวัตกรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
   


๐ โครงการผลผลิตที่ 1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและควบคุมกำกับฯ

๐ โครงการผลผลิตที่ 2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการสุขภาพประชาชนและชุมชน

๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
องค์กรด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
   


๐ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๐ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องแนวทางการตรวจประเมินสภาพอาคารและสภาพแวดล้อม

๐ โครงการบูรณาการการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ และประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๐ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

๐ โครงการควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง และส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อสม. ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และเสริมสร้าง
ศักยภาพ อสม. ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน

๐ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน

ไปหน้า 1 << - หน้า 2