รายละเอียดบุคลากร

รองผู้อำนวยการ


ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา หาญธนะสุกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 104 หรือ 092-2565005
อีเมล์ : naiyana2906@gmail.com


โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มงานฯ
ดังนี้
- กลุ่มสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ