KM จัดการองค์ความรู้

๐ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี2563

๐ คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 17 ชนิด ปี2563

๐ คู่มือ การสอบเทียบเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบไม่สัมผัส

๐ คู่มือ การสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด

๐ คู่มือ การใช้งานเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ

๐ คู่มือ การสอบเทียบ Pressure gauge

๐ คู่มือ คุณภาพห้องปฏิบัติการ Nibp

๐ ขั้นตอนการดำเนินงานห้องปฏิบัติ Nibp

๐ คู่มือ คุณภาพห้องปฏิบัติการด้านความดัน

๐ ขั้นตอนการดำเนินงานห้องปฏิบัติการด้านความดัน

๐ คู่มือคุณภาพศูนย์เครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาล

๐ ขั้นตอนการดำเนินงาน ศูนย์เครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาล

๐ ยกร่างคู่มือการดำเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์

๐ คู่มือการใช้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๐ คู่มือการส่งเสริมกรอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๐ คู่มือการบำรุงรักษาทดสอบเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง 10 ชนิด

๐ คู่มือการทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน 5 กลุ่ม รวม 22 ชนิดเครื่องมือ

๐ คู่มือการใช้และบำรุงรักษาออกซิเจนทางการแพทย์

๐ คู่มือแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ฉบับปี 2561 เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3 แนวทางการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ
โรงพยาบาลรัฐ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ.2554
เล่มที่ 4 รวมกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับสถานพยาบาล

๐ คู่มือการตรวจอาคารและบำรุงรักษาอาคาร

๐ คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ใน รพ.สต.

๐ คู่มือทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล๊อก

>>>ตัวอย่างโปรแกรมทดสอบในการอบรมเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน<<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐ คู่มือสอนการใช้งานไลน์ Line บนมือถือและ Pc

๐ คู่มือสอนการใช้งาน Zoom ระบบประชุมออนไลน์ เบื้องต้น

๐ คู่มือสอนการใช้งาน Application HSS Office


:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::