งานบริหารงานบุคคล

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5


1) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
๐ การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
๐ การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๐ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
๐ การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร
๐ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ
๐ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน
๐ การคัดเลือกบุคคลากร
๐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการย้าย การโอน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) การพัฒนาบุคลากร
๐ กรอบการพัฒนาบุลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
๐ การจัดทำแผนพัฒนาบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
๐ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและแนวทางการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมบุคลากร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๐ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
๐ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
๐ แนวทางปฏิบัติในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) การให้คุณให้โทษและดารสร้างขวัญกำลังใจ
๐ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
๐ การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อื่นๆ