สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่
ห่างไกลให้เป็นสุขศาลาพระราชทานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยทรงมุ่งหวังว่านอกจากการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในยามปกติ
และยามฉุกเฉินแล้ว ยังจะช่วยให้เป็นที่ไว้วางใจในเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นส่วนช่วยสนับสนุน ให้เกิดความ มั่นคงของชาติอีกด้วย

ความเป็นมาของโครงการ

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นโครงการความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ

            * สำนักงาน โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

            * กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

            * กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

            * กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 มีพื้นที่รับผิดชอบติดแนวชายแดนประเทศพม่า    4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งมีสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 5 แห่ง ดังนี้

    1. บ้านทิไล่ป้า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

    2. บ้านปางสนุก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

    3. บ้านปิล๊อกคี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

    4. บ้านคลิตี้ล่าง อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

    5. โรงเรียน ตชด. สุนทรเวช อ.สังขละ จ.กาญจนบุรีี

    6. บ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

    7. บ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

    8. บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีี

    9. บ้านปาเกอะญอ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี